Muradiye Cad., No:25 Saf Han Kat:6 Sirkeci İstanbul
+90 212 526 20 90

Kişisel Verilerin Korunması

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”)  ile ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla “Kişisel Veriler” hakkında bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Kişisel veri, web sayfamız ziyaretçilerimizin kimliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek her türlü veridir.

Kişisel veriler, web sayfamız ziyaretçilerine daha iyi hizmet vermek için web sayfamız kullanıcılarına ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunmak, bu amaçla kullanıcıları gruplandırmak, sunulan reklamlarla ilgilenip ilgilenmediğini belirlemek, web sayfasını ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları, web sayfasına hangi web sayfasından gelindiği ve ziyaretten sonra hangi web sayfasının ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, internet protokol bilgileri toplamak vb. istatistiklerini çıkarmak; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dâhil tüketici mevzuatı kapsamında müşteri şikâyetlerinin cevaplanmasında ve giderilmesinde kullanılmak üzere işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, her türlü mal ve hizmet sunumunda; yeni ürün ve kampanya bilgilendirmesinde; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde; yönetimsel analizlerin hazırlanmasında; kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda işleme dayanak olacak tüm kâğıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak suretiyle işlenebilmektedir.

Müşterilerimizin veya web sayfamız ziyaretçilerinin, tarafımızla e-posta veya iletişim formu vasıtasıyla temas kurması halinde, bahsi geçen e-posta veya iletişim formunda yer alan bilgiler, bu bildirimde düzenlenen esaslar çerçevesinde saklanacak ve kullanılacaktır.

Kişisel veriler, Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında ilgilisinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, içinde bulunduğumuz grup şirketlerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, bankalar ve diğer 3. kişiler de dâhil olmak üzere Şirketlerimiz dışından çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.

Şirketlerimize yazılı olarak veyahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Bu bildirim, veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerektiğinde değiştirilebilecektir.

Saygılarımızla,